درگاه من 


پرداخت به کاربر مهمان
تومان

جهت دریافت رسید

  نکات مهم:

• کارمزد برای هر تراکنش مبلغ ثابت ۵۰۰ تومان است.

• لطفا پیش از پرداخت از اعتبار درگاه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید.

• علامت در کنار نام درگاه به این معنی است که هویت مالک آن تایید شده است.

پرداخت امن با